Sirküler - 2021 - 65 - 7326 Sayılı Kanun

 

Tarih

:

09.06.2021

Sayı

:

2021 / 65

Konu

:

7326 Sayılı Kanun

 

Kesinleşmiş, dava safhasında, inceleme aşamasında olan kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması imkanı sağlayan, Matrah artırımı ve İşletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi hususları içeren “7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ekonomi hayatında yer alan bütün kesimlere büyük kolaylıklar sağlanmış olup aşağıda ilgili Kanunun geniş özetine yer verilmiştir.

 

                1. Kanun Hakkında Genel Bilgiler

                7326 Sayılı Kanun ile aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmıştır:

- Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması,

- Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacakların yapılandırılması,

- İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergilerin yapılandırılması,

- Matrah artırımı,

- İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,

- İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri için yeniden değerleme yapma imkanı,

- Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanması.

 

1.1. Kanun Kapsamına Giren Kamu Alacakları

- Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV, Damga Vergisi, Emlak Vergisi, Eğlence Vergisi gibi gerek vergi dairelerince gerekse de belediyelerce tahsili gerçekleştirilen ve Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamına giren vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç) ve vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük, özel usulsüzlük),

 - Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

 - Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,

 - İl Özel İdareleri tarafından 6183 sayılı AATUHK kapsamında tahsil etmesi gereken alacaklar,

- Belediyelerin VUK, 6183 sayılı AATUHK, Belediye Gelirleri Kanunu, Belediye Kanunu ve Çevre Kanunundan kaynaklanan alacakları,

- Ecrimisil payları,

- İdari para cezaları,

- Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları.

1.2. Kapsam Dışı Kalan Alacaklar

- Yukarıda tek tek sayılan kapsama giren alacaklardan 30.04.2021 tarihinden sonra tahakkuk edenler,

             - 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ikinci taksiti,

             - 2021 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi,- Adli para cezaları,

             - 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları,

             - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu,  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilen idari para cezaları.

 

1.3. Yapılandırma Kapsamındaki Dönemlerin Tespiti

Yapılandırmaya için esas itibarıyla 30.04.2021 tarihi dikkate alınacaktır. Bu bağlamda bu tarihten sonra doğan kamu alacakları yapılandırma kapsamında olmayacaklardır.

KDV, ÖTV, Gelir Vergisi gibi beyana dayanan vergilerde 30.04.2021 tarihe (bu tarih dahil) kadar verilmesi gereken beyannamelere bağlı vergi, vergi cezaları, gecikme faiz ya da zamları yapılandırma kapsamdadır. Bu itibarla;

  • Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetleri için 2020 yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte; ancak 2021 takvim yılı kapsama girmemektedir.
  • KDV, gelir stopaj vergisi gibi aylık beyan edilen vergiler için Mart/2021 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte; ancak Nisan/2021 vergilendirme dönemi kapsama girmemektedir.
  • Özel tüketim vergisi (ÖTV) gibi vergilendirme dönemi 15 gün olan mükellefiyetler için beyanname verme süresinin son günü Nisan/2021 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim tarihi Nisan/2021 ayına rastlamakla beraber beyanname verme süresinin son günü Mayıs/2021 ayına sirayet edenler kapsama girmemektedir.

 

2. Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması

Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasına ilişkin olarak genel durum aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Ödenecek Tutar

Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Vergi / Gümrük Vergisi asıllarının tamamı,

Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı,

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50’si,

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan %50’si,

İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50’si,

İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan %50’si,

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı,

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının kalan %70’i,

Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar.

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı.

 

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler için yapılandırma durumuna aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

 

Ödenecek Tutar

Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Tahakkuk etmiş vergilerin tamamı,

Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı,

Gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar.

Gecikme zammı.

 

09.06.2021 itibariyle yargı kararı ile kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla yapılandırılmaları mümkün olacaktır. Bu kapsamdaki alacaklar için ayrıca tebligat yapılmayacak ve alacakların vade tarihi olarak 09.06.2021 tarihi kabul edilecek olup yapılandırma durumuna aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

 

Ödenecek Tutar

Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Yargı Kararı sonucu kesinleşen vergilerin tamamı,

Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı,

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50’si,

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan %50’si,

Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar.

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı.

 

Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen borçluların belirlenen usul ve şartlara uymasının yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

Bu madde hükmünden yararlananlar, ayrıca VUK "Kanun yolundan vazgeçme" başlıklı 379/2. maddesinde yer alan "Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80'inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır. Şu kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz. İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezaları ile gecikme faizlerinin birlikte bu fıkra kapsamında ödenmesi şarttır." indiriminden yararlanmaları mümkün değildir.

3. Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Olan Alacaklar

Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklar için 7326 sayılı Kanun çerçevesinde getirilen imkanlardan yararlanmak için karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır. Aşağıda çeşitli durumlara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

3.1. 09.06.2021 İtibarıyla Vergi Mahkemesinde Dava Açılmış veya Dava Açma Süresi Geçmemiş İkmalen, Resen veya İdarece Tarh Edilmiş Vergi Alacakları ile Gümrük Vergilerine İlişkin Tahakkuklar

İlk derece mahkemesi olan vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklara ilişkin yapılandırma durumuna aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

 

Alacağın Türü

Ödenecek veya Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Vergi/Gümrük vergisinin aslı.

Alacağın %50’si ödenirken kalan %50'sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları.

Tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük veya özel usulsüzlük gibi cezaları.

Asla bağlı olmayan cezaların %25’i ödenirken kalan %75’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı.

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilirken bunların yerine vergi aslının ödenecek %50’lik kısmı üzerinden aylık Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecektir.

 

3.2. 09.06.2021 İtibarıyla İstinaf, Temyiz, Karar Düzeltme Süreleri Geçmemiş veya Başvurulmuş Olan İkmalen, Resen veya İdarece Yapılmış Vergi Tarhiyatları ile Gümrük Vergilerine İlişkin Tahakkuklar

7326 sayılı Kanunu, 09.06.2021 tarihinden önce verilmiş en son kararın Terkin, Tasdik veya Tadilen Tasdik ve Bozma Kararı olmasına göre farklı imkanlar sağlamaktadır. İlgili durumlara aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir:

  • Vergi Mahkemesi Kararının Terkin Olması Hali

 

Alacağın Türü

Ödenecek veya Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Vergi/Gümrük vergisinin aslı.

İlk tarhiyata/tahakkuka esas verginin/gümrük vergisinin %10’u ödenirken kalan %90’nın tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları.

Tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük veya özel usulsüzlük gibi cezalar.

Asla bağlı olmayan cezaların %10’u ödenirken kalan %90’nın tahsilinden vazgeçilecektir.

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı.

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, vergi aslının ödenecek %10’luk kısmı üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecektir.

 

 

  • Vergi Mahkemesinin Tarhiyatı Tasdik Etmesi (Tadilen Tasdik Dahil) Hali

 

Alacağın Türü

Ödenecek veya Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Vergi/Gümrük vergisinin aslı.

Tasdik edilen kısmın tamamı, terkin edilen kısmın %10’u ödenecektir.

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları.

Tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük veya özel usulsüzlük gibi cezalar.

Asla bağlı olmayan cezalarda tasdik edilen ceza tutarının %50’si, terkin edilen ceza tutarının %10’u ödenecektir. Kalan kısmın ise tahsilinden vazgeçilecektir.

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı.

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecektir.

 

 

  • Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinin Bozma Kararı Vermesi Hali

 

Alacağın Türü

Ödenecek veya Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Vergi/Gümrük vergisinin aslı.

Alacağın %50’si ödenirken kalan %50'sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları

Tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük veya özel usulsüzlük gibi cezalar.

Asla bağlı olmayan cezaların %25’i ödenirken kalan %75’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecektir.

 

  • Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinin Kısmen Onama Kısmen Bozma Kararı Vermesi Hali

Kısmen onama kısmen bozma kararı verilmişse; onanan kısım için yukarıda yer alan “tasdik kararı”, bozulan kısım için “bozma kararı” hükümleri geçerli olacaktır.

3.3. 09.06.2021 İtibarıyla Sadece Vergi Cezalarına/Gümrük Yükümlülüğüyle İlgili İdari Para Cezalarına İlişkin Dava Açılmış Olması Hali

- Vergi ziyaı cezası gibi asla bağlı cezaların vergilerin/gümrük vergilerinin 09.06.2021 tarihinden önce ödenmiş olması veya 7326 sayılı Kanun çerçevesinde belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla tamamının ve bunlara bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

            - Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezası gibi asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarında/gümrükle ilgili idari para cezalarında dava açılmışsa aşağıdaki tablodaki durum geçerli olacaktır.

Yargı Aşaması

Ödenecek veya Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Vergi Mahkemesinde Dava Açılmış veya Dava Açma Süresi Geçmemiş

Cezanın %25’i tahsil edilirken geri kalan %75’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi Mahkemesi Kararının Terkin Olması

Cezanın %10’u tahsil edilirken geri kalan %90’nın tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi Mahkemesinin Tarhiyatı Tasdik Etmesi (Tadilen Tasdik Dahil)

Tasdik edilen ceza tutarının %50’si, terkin edilen cezanın %10’u ödenirken kalanın tahsilinden vazgeçilecektir. 

Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinin Bozma Kararı Vermesi

 

Cezanın %25’i tahsil edilirken geri kalan %75’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinin Kısmen Onama Kısmen Bozma Kararı Vermesi

Onanan cezanın %50’sinin, terkin edilen cezanın %10’nun, bozulan kısmının %25’i ödenirken geri kalanın tahsilinden vazgeçilecektir.

 

- Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezası gibi asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları/gümrükle ilgili idari para cezalarının tarh edilen vergi ile birlikte dava konusu edilmesi halinde duruma göre yukarıdaki tablo geçerli olacaktır.

- 30.04.2021 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımı tarihinden önce pişmanlık talepli olmakla birlikte ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmemiş olan vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezaları için yukarıda yer alan durumlardan uygun olanı geçerli olacaktır.

- 30.04.2021 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak vergi kaçakçılığına iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezaları için yukarıda yer alan durumlardan uygun olanı geçerli olacaktır. Vergi ziyaı cezası için hesaplanan gecikme zammının tahsilinden vazgeçilirken onun yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı ödenecektir. 

 

3.4. 09.06.2021 İtibariyle Sadece Eşyanın Gümrüklenmiş Değerine Bağlı Olarak Kesilmiş Olan İdari Para Cezalarına Dava Açılmış Olması Hali

Yargı Aşaması

Ödenecek veya Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Vergi Mahkemesinde Dava Açılmış veya Dava Açma Süresi Geçmemiş

Cezanın %15’i tahsil edilirken geri kalan %85’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi Mahkemesi Kararının Terkin Olması

Cezanın %5’i tahsil edilirken geri kalan %95’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi Mahkemesinin Tarhiyatı Tasdik Etmesi (Tadilen Tasdik Dahil)

Tasdik edilen ceza tutarının %30’u, terkin edilen cezanın %5’i ödenirken kalanın tahsilinden vazgeçilecektir. 

Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinin Bozma Kararı Vermesi

Cezanın %15’i tahsil edilirken geri kalan %85’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinin Kısmen Onama Kısmen Bozma Kararı Vermesi

Onanan cezanın %30’nun, terkin edilen cezanın %5’nin, bozulan kısmının %15’i ödenirken geri kalanın tahsilinden vazgeçilecektir.

 

3.5. 09.06.2021 İtibariyle Sadece Ecrimisillere Dava Açılmış Olması Hali

 

Yargı Aşaması

Ödenecek veya Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Vergi Mahkemesinde Dava Açılmış veya Dava Açma Süresi Geçmemiş

Ecrimisilin %50’i tahsil edilirken geri kalan %50’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi Mahkemesi Kararının Terkin Olması

Cezanın %10’u tahsil edilirken geri kalan %90’nın tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi Mahkemesinin Tarhiyatı Tasdik Etmesi (Tadilen Tasdik Dahil)

Tasdik edilen ecrimisilin tamamı, terkin edilen cezanın %10’u ödenirken kalanın tahsilinden vazgeçilecektir. 

Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinin Bozma Kararı Vermesi

Ecrimisilin %50’si tahsil edilirken geri kalan %50’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinin Kısmen Onama Kısmen Bozma Kararı Vermesi

Onanan ecrimisilin tamamı, terkin edilen cezanın %10’nun, bozulan kısmının %50’si ödenirken geri kalanın tahsilinden vazgeçilecektir.

 

Yukarıda ödenek ecrimisillere uygulanan fer’i alacaklar yerine 09.06.2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

 

3.6. 09.06.2021 Tarihi İtibarıyla Uzlaşma Aşamasında Olanlar

            Kanunun yayımı tarihi itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar için aşağıdaki tablodaki durum geçerlidir.

Alacağın Türü

Ödenecek veya Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Vergi/Gümrük vergisinin aslı.

Alacağın %50’si ödenirken kalan %50'sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları.

Tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük veya özel usulsüzlük gibi cezaları.

Asla bağlı olmayan cezaların %25’i ödenirken kalan %75’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı.

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilirken bunların yerine vergi aslının ödenecek %50’lik kısmı üzerinden aylık Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecektir.

 

           

Yukarıdaki tabloda tarhiyat sonrası uzlaşma durumu geçerlidir. Tarhiyat öncesi uzlaşma inceleme veya tarhiyat safhasında yararlanma durumu mevcut olduğu için “İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Olan İşlemler” başlıklı bölümdeki durum geçerli olacaktır.

 

4. İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Olan İşlemler

30.04.2021 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak, 09.06.2021 tarihinden önce başlanılmış ve 09.06.2021 itibariyle tamamlanamamış vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerinin tamamlanması sonucunda tarh edilecek vergiler ile bunlara bağlı cezalar ve gecikme faizleri ile vergi aslına bağlı olmayan cezalar için ihbarnamenin tebliğ tarihinden 30 gün içinde başvurmak şartıyla aşağıdaki tablodaki durumlar geçerli olacaktır.

Alacağın Türü

Ödenecek veya Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Vergi/Gümrük vergisinin aslı.

Tarh edilen vergilerin %50’si ödenirken kalan % 50’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi/Gümrük vergisinin aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları.

Tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Vergi kaçakçılığına iştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarının %25’i ödenirken geri kalan %75’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi/Gümrük vergisinin aslına bağlı olmayan usulsüzlük, özel usulsüzlük veya eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı idari para cezaları gibi cezalar.

Bu cezaların %25’i ödenirken kalan %75’in tahsilinden vazgeçilecektir. Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarda cezanın %15’i ödenirken kalan %85’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı.

Gecikme faizleri yerine verginin vade tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aylık Yİ-ÜFE oranlarıyla hesaplanacak tutar ödenecektir.

 

İncelemeye başlama tarihi, “İncelemeye Başlama Tutanağındaki” tarih olarak dikkate alınacaktır.

30.04.2021 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 09.06.2021 tarihinden önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tarhiyat üzerine ihbarnamenin tebliğinden 30 gün içinde başvurulması üzerine yukarıdaki tablodaki durumdan yararlanılması mümkündür.

09.06.2021 itibarıyla, tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar için yukarıdaki tablodaki durumdan yararlanılması mümkündür.

Yukarıdaki tablodaki imkanlardan yararlanmak için ödeme başvurusunda bulunulan alacağa ilişkin dava açılmaması şarttır.

 

4.1. Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Yapılan Beyanlar

30.04.2021 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 09.06.2021 tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar;

 

- Vergi Usul Kanunun 371. maddesine göre pişmanlıkla veya 30/4. maddesine göre kendiliğinden verilen beyannameler,

- 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde beyan edilmeyen aykırılıklara ait gümrük vergileri ile faizleri ile,

 - 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmesi gerektiği halde 09.06.2021 tarihi itibarıyla emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden mükellefler için aşağıdaki tablodaki durum geçerli olacaktır.

 

Ödenecek Tutar

Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Tarh edilen verginin tamamı ile hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı ödenecektir.

Alacak aslına bağlı veya bağlı olmayan cezaların tamamı ile pişmanlık zammı ve gecikme zammı, gecikme faizinin tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

 

 

5. Matrah ve Vergi Artırımı

Matrah artırımı; 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile KDV ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için yapılabilecektir. Bu yılların hepsi için yapılabileceği gibi istenirse sadece bir veya birkaç yıl için de matrah artırımı yapılabilir.  

İsteyen ve şartları sağlayan bütün mükellefler 7326 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımında bulunabileceklerdir. Ancak aşağıda sayılanların matrah artırımında bulunması mümkün değildir:

- Sahte belge düzenleyenler, yasal defter veya belgeleri yok edenler,

- Terör suçundan hüküm giyenler,

- 09.06.2021 tarihi itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler.

09.06.2021 tarihi itibarıyla haklarında, sahte belge düzenleme ya da yasal defter veya belgeleri yok etme hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin matrah veya vergi artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemleri bekletilecektir.

Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. Matrah artırımı kapsamında ödenen vergiler KKEG olarak dikkate alınacaklardır.

Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilirler.

Matrah veya vergi artırımında bulunulması, 09.06.2021 tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 02.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) sonuçlandırılamaması yani vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmemesi halinde, vergi incelemesi ve takdir işlemlerine devam edilmeyecektir. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz. İnceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi halinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, mahsup edilecektir.

Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden %10 indirim yapılacak ayrıca Yİ-ÜFE hesaplaması nedeniyle katsayı ödemesi ortaya çı