Özelleştirilmiş Hizmetler

özelleştirilmiş hizmetler

Talep/Şikâyet Süreç Yönetimi Desteği

Veri sorumluları; ilgili kişi başvurularına zamanında cevap vermek, olası ihbar/şikâyet durumunda Kurul tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri süresinde teslim etmek ve yine Kurul tarafından verilen kararların gereğini süresi içinde yerine getirmekle yükümlüdür.

İtibar kaybı ve idari para cezası başta olmak üzere istenmeyen olumsuz sonuçlarla karşılaşılmaması için bu yükümlülüklerin sağlıklı şekilde ve süresi içerisinde yerine getirilmesi bir zorunluluktur.

  • Talep/şikâyet süreç yönetiminizi kurguluyor, bu suretle yükümlülüklerinizi sürekli, sürdürülebilir ve sağlıklı şekilde yürütmenize imkân sağlıyoruz.
  • Olay bazında şikâyet ve/veya Kurul incelemesine ilişkin süreçlerde teknik ve hukuki destek veriyoruz.

 

Veri İhlal Süreç Yönetimi Desteği

Veri sorumluları; işledikleri kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine (veri sahibi) ve Kurul’a bildirmekle yükümlüdür.

  • Veri ihlal süreç yönetiminizi kurguluyor ve Veri İhlali Müdahale Planınızı oluşturuyoruz.
  • Olay bazında teknik ve hukuki destek veriyor, olayın Kurul’a intikali halinde sizi Kurul nezdinde temsil ediyoruz.

 

Veri Aktarımı Süreç Yönetimi Desteği

Kişisel verilerin, veri sorumluları tarafından, yurt içinde başka bir veri sorumlusuna aktarılması halinde, ilgili kişilerin açık rızasının ya da KVKK madde 5/2 ve madde 6/3’te açık rıza dışındaki diğer işleme nedenlerinden birisinin mevcut olması gerekmektedir.

 

Kişisel verinin yurt dışına aktarılabilmesi için de KVKK madde 9’da sayılan durumlardan birinin varlığı gerekmektedir. Açık rıza harici durumlarda şu anda fiiliyatta mümkün olan tek seçenek veri sorumlusu tarafından bir Taahhütnamenin hazırlanması ve bu Taahhütnamenin Kurul’a onaylatılması suretiyle yurt dışına aktarım yapılmasıdır.

 

  • Gerek yurt içinde gerekse yurt dışına veri aktarımına ilişkin süreç yönetimlerinizi kurguluyoruz.
  • Yurt içinde veri aktarımına ilişkin gizlilik sözleşmelerinizin hazırlanmasında yardımcı oluyoruz.
  • Yurt dışına veri aktarımına ilişkin Kurul’a sunulması gereken Taahhütnamenin/Bağlayıcı Şirket Kuralları Başvuru Formunun düzenlenmesinde ve Kurul nezdinde takip edilmesi sürecinde teknik ve/veya hukuki destek sunuyoruz.

 

Denetim

Veri sorumluları, kendi kuruluşlarında, KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadırlar. Veri sorumluları bu denetimi kendileri gerçekleştirebilecekleri gibi bir üçüncü kişi vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler.

Belirtilen denetimleri bütünsel ve disiplinler arası yaklaşımla gerçekleştiriyoruz. Denetim sonuçlarını raporlayarak çözüm önerileri sunuyoruz.

 

Diğer Hizmetler

GDPR’da yer alan ve bu doğrultuda KVKK kapsamında uygulanmasında büyük fayda görülen;

  • Veri Yönetişim Modeli
  • Veri Minimizasyonu 
  • Mahremiyet Etki Değerlendirme

konularında da destek veriyoruz.