Sirküler - 2021 - 103 - Döviz Gelirleri Uygunluk Tespit Raporu

Tarih

:

06.11.2021

Sayı

:

2021 / 103

Konu

:

Döviz Gelirleri Uygunluk Tespit Raporu (Ek: 4)

 

Hazine ve Maliye Bakanlığının 610614 sayılı yazısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesinin döviz gelirlerinin beyanı başlıklı 16. maddesinde yaptığı değişiklikle;  son üç yıla ait konsolide olmayan finansal tablolar esas alınarak SMMM veya YMM tarafından hazırlanan ve onaylanan Döviz Gelirleri Beyan Formları ile birlikte bu formlarda işlenen tutarların döviz gelirleri kapsamı ile uyumlu olduğunun tespitini ve bu durumun tespitine dayanak oluşturan belgeler hakkında bilgileri içeren Döviz Gelirleri Uygunluk Tespit Raporu Ek:4 doldurulmak ve istenilen belgelerin eklenmesi suretiyle bankalara ve finansal kuruluşlara ibrazı ile belgelenecektir.

İlgili Genelgenin metnine ve metin dipnotlarına aşağıda yer verilmiştir:

“EK: 4

DÖVİZ GELİRLERİ UYGUNLUK TESPİT RAPORU 

Şirketin defter ve belgeleri üzerinde yaptığımız inceleme sonucunda; şirketin aşağıda yıl ve tutar bilgisi yer alan döviz gelirleri olduğu tespit edilmiştir.

……… yılı .................TL karşılığı ..... ....USD/EUR tutarında

……… yılı..................TL karşılığı ..... ....USD/EUR tutarında

……… yılı..................TL karşılığı ..... ....USD/EUR tutarında

Yukarıda belirtilen döviz gelirleri, TPKK Hakkında 32 sayılı Kararın 2 nci maddesinin (y) bendi uyarınca firmanın ihracat/transit ticaret/ihracat sayılan satış ve teslimler/döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden/Bakanlıkça uygun görülen diğer ticari faaliyetlerden elde ettiği gelirler olup, söz konusu döviz gelirlerinin Merkez Bankası’nın 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesinde yer alan döviz gelirlerinin kapsamına ilişkin hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Raporumuzda belirtilen firmanın döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri kaynaklı döviz gelirleri, kambiyo mevzuatında tanımlanan dışarıda yerleşik kişilere sunulan hizmetlerden elde edilen ve yurt dışından gelen dövizlerdir.

Yukarıda belirtilen döviz gelirlerine ilişkin ve bu kapsamda düzenlenmiş olan ....................... adet toplam ..................... USD/EUR tutarındaki Gümrük Beyannamelerine ilişkin liste/ Yukarıda belirtilen döviz gelirlerine ilişkin ve bu kapsamda düzenlenmiş olan .................... adet toplam ……………... USD/EUR tutarındaki faturaya ilişkin liste rapor ekinde sunulmuştur.

 

Rapor eki: Döviz Gelirleri Dökümü

----------------------------------------------------------------------------------------------

1 Rapor SMMM/YMM tarafından hazırlanmalı ve onaylanmalıdır.

2 Firmanın faaliyeti sayılanlardan hangisi ise bu bölümde o faaliyete yer verilmelidir. (Örn: İhracat, örn: Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet)

3 Bu cümle döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler için eklenmelidir.

4 Firmanın döviz geliri elde ettiği faaliyetler hangi belge ile tevsik ediliyorsa onunla ilgili bölüme yer verilmelidir.

5 Son 3 yıla ait döviz gelirleri beyan formuna ilişkin dökümdür. İhracattan elde edilen gelir ise dökümde Gümrük Beyannamelerinin tarih, sayısı ve tutarı, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet, transit ticaretten elde edilen gelirler için ise fatura bilgileri listelenmelidir.”

Sermaye Hareketleri Genelgesi

Saygılarımızla…