Sirküler - 2021 - 64 - Finansman Gider Kısıtlamasında KDV İndirimi, KDV Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır ve Başka Değişiklikleri İçeren 36 Seri No.lu

 Tarih

:

03.06.2021

Sayı

:

2021 / 64

Konu

:

Finansman Gider Kısıtlamasında KDV İndirimi, KDV Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır ve Başka Değişiklikleri İçeren 36 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

 

03.06.2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazetede 36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Tebliğle yapılan değişikliklerin özetine aşağıda yer verilmiştir.

1 - Finansman Gider Kısıtlamasında KDV İndirimi:

Yayımlanan Tebliğle finansman gider kısıtlamasına kapsamasında KKEG olarak dikkate alınan kısımla ilgili yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılabileceğine dair aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir.

Bu kapsamda KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.1.) bölümünde yer alan “ç)” bendinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

Bununla birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki gider ve maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul edilmeyeceğine yönelik düzenleme 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz etmemektedir. Doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamaması, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi ile de çelişmektedir.

3065 sayılı Kanunun 29/5 inci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür.

2 - KDV Tevkifat Uygulamasında Alt Sınırın 2.000 TL’ye Çıkarılması:

01.07.2021 tarihinden itibaren kısmi tevkifat uygulamasında alt sınır tutarı her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’den 2.000 TL’ye çıkarılmıştır. Dolayısıyla kısmi tevkifat kapsamında bir işlemin bedeli KDV dahil bedeli 2.000 TL altındaysa KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

3 - Tebliğle Yapılan Diğer Düzenlemeler:

İlgili Tebliğle aşağıdaki diğer düzenlemeler yapılmıştır:

  • Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına emeklilik şirketleri dahil edilmiştir.
  • Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri tevkifat kapsamı dışında tutulmaktadır.
  • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltmenin yapılmasına ilişkin usul belirlenmiştir.
  • İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınacaktır. Sonrasında ulusal güvenlik kuruluşları yükleniciye konuyla ilgili Tebliğ ekindeki yazıyı vereceklerdir.
  • Gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılmaktadırlar.
  • Basılı kitap ve süreli yayın tesliminde KDV istisnasına ilişkin olarak ISBN bulunan boya ve etkinlik kitapları istisna kapsamına alınmıştır.
  • Aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkün hale gelmektedir.

36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Saygılarımızla…