Sirküler - 2021 - 89 - Akaryakıt Ve LPG Piyasası İle Özel Etiket Ve İşaret Kullanma Zorunluluğu

 

Tarih

:

02.09.2021

Sayı

:

2021 / 89

Konu

:

Akaryakıt Ve LPG Piyasası İle Özel Etiket Ve İşaret Kullanma Zorunluluğu Olan Tütün-Alkol Piyasasına Dair Düzenlemeler İçeren 531 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

02.09.2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğiyle Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra özel etiket ve işaret kullanma zorunluluğu getirilen tütün-alkol piyasasına ilişkin fatura düzenleme zamanı, teminat alınması ile ceza uygulanmasına dair düzenlemeler yapılmıştır. Konuyla ilgili genel tebliğin özetine aşağıda yer verilmiştir:

        1. Akaryakıt ve LPG Piyasasına İlişkin Düzenlemeler

        1.1. Fatura Düzenleme Süresi ve Ceza Durumu

Akaryakıt ve LPG piyasasında ihrakiye teslimleri hariç olmak üzere, faturanın aşağıdaki hallerde teslim anında düzenlenmesi gerekecektir:

  1. Rafineri, dağıtıcı, bayi veya serbest kullanıcı gibi lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG teslimi.
  2. Akaryakıt veya LPG bayi dışında kalan ve yürüttükleri faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri yerler için tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle yapılan akaryakıt ve LPG teslimi.

Yukarıda yer alan kapsamda satılan ürünün alımından tamamen veya kısmen alımından vazgeçilmesi ya da faturada gösterilen miktardan daha az akaryakıt ve LPG teslim edilmesi halinde alıcının fatura düzenleme zorunluluğu varsa alıcı tarafından satıcı adına fatura; alıcının fatura düzenleme zorunluluğu yoksa satıcı tarafından düzenlenen gider pusulasının düzenlenmesi zorunludur.

Faturanın öngörülen süreden sonra düzenlenmesi halinde bu belge, VUK bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağından muhatapları hakkında aynı Kanunun ilgili ceza hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

            Bu sektörlere yönelik getirilen bu zorunluluğun uygulaması 01.01.2022 tarihinden itibaren başlayacaktır.

           1.2 Teminat Uygulaması

Akaryakıt piyasasında yeni işe başlayan mükelleflerden (faaliyetine öteden bu yana devam etmekle birlikte, ilk kez teminat verilmesini gerektiren lisansa sahip olanlar dâhil), sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın;

  • Dağıtıcı lisansına sahip olanların 2021 yılı için 20 milyon TL,
  • Dağıtıcı lisansı dışındaki lisanslara sahip olanlar 2021 yılı için 1 milyon TL,

Akaryakıt piyasasında faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerin, sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın, 2021 yılı için 100 milyon Türk lirasından fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %1’i oranında teminat vermesi gerekmektedir. 193 sayılı GVK kapsamında uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkı bulunan mükellefler ise beşte bir oranında teminat vereceklerdir.

LPG piyasasında dağıtıcı lisansına sahip olanlardan yeni işe başlayanlar 2021 yılı için 5 milyon TL, dağıtıcı lisansı dışındaki lisansa sahip olup yeni işe başlayanlar 2021 yılı için 500.000 TL teminat verilmesi gerekirken bu piyasada faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının % 0,5’i oranında teminat vermesi gerekmektedir.

Rafinerici lisansına sahip olan mükellefler ile mülkiyeti kamuya ait olanlar ise teminat vermeyeceklerdir.

Yeni işe başlayan mükellefler teminat zorunluluğu getirilen lisanslara sahip oldukları tarihten itibaren bir ay içerisinde; faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerce her yıl, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen beşinci ayın sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine verilmesi zorunludur.

6183 sayılı Kanunun 10/1-1,2,3,5 numaralı bentlerinde sayılan; para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri ve gayrimenkuller teminat olarak verilebilecektir.

Alınan teminat, mükellefin faaliyetine son vermesi, teminat verilen lisanslarının yenilenmemesi, sonlandırılması veya iptal edilmesi durumunda, vergi borcunun bulunmaması koşuluyla mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Teminat vermekle yükümlü olanlardan; süresinde hiç teminat vermeyen, eksik teminat veren ya da daha önce verdikleri teminatları tamamlamaları gereken süre içinde tamamlamayanlar adına, VUK kapsamında özel usulsüzlük cezası kesilir.

1.3. Akaryakıt ve LPG’ye Yönelik Faaliyetlerde Kaçakçılık Suçu ve Cezalandırma Usulü

VUK 359/ç maddesinde yer alan özetle akaryakıt ve LPG piyasasına kullanılma zorunluluğu getirilen elektronik cihazlara dışarıdan müdahale nedeniyle ortaya çıkan suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenecek ve rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecektir. Diğer taraftan, kamu davasının açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmayacaktır.

Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan araştırma, inceleme, denetim gibi çalışmalarda VUK 359/ç maddesinde yazılı suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu duruma ilişkin bilgi ve belgeler ivedilikle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecektir.

2. Özel Etiket ve İşaretleri Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünleri İmal veya İthal Eden Mükelleflerde Teminat Uygulaması

Özel etiket ve işaret kullanma zorunluluğu getirilen tütün-alkol piyasasına yönelik olarak değişik miktarlarda teminat verme zorunluluğu 531 Sıra No.lu VUK genel tebliğinde getirilmiştir.

Tütün piyasasına yönelik olarak özel etiket ve işaret miktarı ile teminat tutarına ilişkin olarak düzenlenen yazının mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde mükellefin gelir veya kurumlar vergisi (bu vergilerden mükellefiyeti bulunmayanların KDV) yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir.

Alkollü içkilerin ithalatçıları tarafından verilmesi gereken teminat, TADAB tarafından verilmesi uygun görülen özel etiket ve işaret miktarı ile teminat tutarına ilişkin olarak düzenlenen yazının mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde mükellefin gelir veya kurumlar vergisi (bu vergilerden mükellefiyeti bulunmayanların KDV) yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine verilir.

6183 sayılı Kanunun 10/1-1, 2, 3, 5 numaralı bentlerinde sayılan; para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ve gayrimenkuller teminat olarak verilebilecektir.

Alınan teminat, mükellefin faaliyetine son vermesi, teminat verilen lisanslarının yenilenmemesi, sonlandırılması veya iptal edilmesi durumunda, vergi borcunun bulunmaması koşuluyla mükellefin talebi üzerine iade edilir.

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Saygılarımızla…