Sirküler - 2021 - 92 - Vergi ile İlgili Yargı Kararları

Tarih

:

09.09.2021

Sayı

:

2021 / 92

Konu

:

Vergi ile İlgili Yargı Kararları

 

09.09.2021 tarihli ve 31593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Danıştay 4. Dairesi ile Vergi Dava Daireleri Kurulu kararlarının özetine aşağıda yer verilmiştir:

- Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/1, K: 2021/3)

Söz konusu kararda Bölge İdare Mahkemelerinin Vergi Usul Kanunu (VUK) 112. madde uyarınca fazla ve yersiz tahsil edilen vergilerin ilgilisine tekrar iadesinde ortaya çıkacak ödenmesi gereken yasal faiz ifadesinden ne anlaşılması gerektiği ortaya konulmuştur. Bölge İdare Mahkemeleri tarafından verilen değişik kararlarda yasal faiz olarak 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda belirtilen kanuni faiz ya da 6183 sayılı Kanunda yer alan tecil faizine yer verilmiştir. Bu aykırılıkların giderilmesine yönelik verilen kararda; VUK 112. maddede yasal faizin tecil faiz olarak belirlenmesine ilişkin olarak 15.06.2021 tarihinde yapılan yasal değişiklik dikkate alınarak 15.06.2012 tarihinden önce tahsil edilen verginin iadesinde 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda belirtilen kanuni faizin dikkate alınması gerektiğine yer verilirken 15.06.2012 tarihinden sonra tahsil edilen verginin iadesinde ise 6183 sayılı Kanunda yer alan tecil faizinin dikkate alınması gerektiğine yer verilmiştir.

- Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/17, K: 2021/2)

İş akdinin, işçi ile işveren arasında 27.03.2018 tarihinden önce yapılan ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi çerçevesinde sona erdirilmesi üzerine ödenen ihbar tazminatının ücret geliri olarak üzerinden gelir vergisi stopajı hesaplanıp hesaplanmamasına yönelik Bölge İdare Mahkemelerinin farklı kararlarının netleştirilmesi bu kararla sağlanmıştır. Söz konusu ihbar tazminatının gelir vergisinden 27.03.2018 tarihinden itibaren istisna olduğuna yönelik olarak Gelir Vergisi Kanunun 25. maddesine 7103 sayılı Kanunla düzenleme yapılmıştır. Danıştay tarafından verilen kararda; ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi çerçevesinde sona erdirilmesi üzerine ödenen ihbar tazminatının 27.03.2018 tarihinden itibaren istisna olduğuna yer vererek 27.03.2018 tarihinden önce ortaya çıkan bu nitelikteki tazminatın gelir vergisinden istisna olamayacağı için üzerinden ücret olarak gelir vergisi stopajı hesaplanmasının gerekeceğine karar vermiştir. Konuyla ilgili derdest davalarda bu durumun göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

-Danıştay 4. Daire Kararı (E:2021/226, K: 2021/3207)

Söz konusu karar, davacının vergi borçlusu şirketteki ortaklığı ve şirket müdürlüğünün 22.02.2013 tarihli ortaklar kurulu kararının 04.03.2013 tarihli Ticaret Sicili Gazetesiyle sona ererken aynı tarihte şirket müdürlüğüne atanan yeni müdürün sorumlu olduğuna yönelik Vergi Mahkemesi kararının ‘Kanun Yararına Bozulmasına’ yönelik olarak Danıştay Başsavcının istemiyle açılmıştır. Karar gerekçesinde 22.02.2013 tarihinde şirket müdürü olan yeni müdürün 21.03.2013 tarihinde verilen beyannamenin verilmesinden kaynaklanan verginin ödenmemesinden kaynaklanması nedeniyle bu tarih itibarıyla beyanname verilmesi ve beyan üzerine tahakkuk ettirilen verginin ödenmesiyle ilgili yerine getirmesi gereken bir kanuni ödevi bulunmayan eski müdürün ödenmeyen kamu alacağından sorumlu tutulmasının mümkün olmayacağına yer verilmiştir. Konuyla ilgili derdest davalarda bu durumun göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

Saygılarımızla…