Sirküler - 2021 - 98 - Gelir ve Kurumlar Vergisinde Tevkifattan Kaynaklanan İadeler ile Geçici Vergi İadelerine İlişkin Önemli Düzenlemeler

 

Tarih

:

06.10.2021

Sayı

:

2021 / 98

Konu

:

Gelir ve Kurumlar Vergisinde Tevkifattan Kaynaklanan İadeler ile Geçici Vergi İadelerine İlişkin Önemli Düzenlemeler Hk

 

06.10.2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 315 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile gelir ve kurumlar vergisi tevkifattan kaynaklanan vergi iadelerinde bazı ibare değişiklikleri yapılırken nakden iadeye ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır.

1. Tevkifattan Kaynaklanan Mahsuben İadelere İlişkin Düzenlemeler

Mahsuben iade taleplerinin 429 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan (1A) iade talep dilekçesiyle yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca bu dilekçeyle yapılması kaydıyla, mükelleflerin vergi borçlarına ilişkin mahsup talepleri yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilecektir.

2. Tevkifattan Kaynaklanan Nakden İadelere İlişkin Düzenlemeler

Nakden iade taleplerinin 429 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan (1A) iade talep dilekçesiyle yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Nakden iade talepleri ile ilgili olarak aşağıdaki bölümlerde belirtilen dilekçe ve eklerinin ibrazı, talep edilen tutarın tamamı için aranılacaktır.

Aşağıdaki bölümlerde yer alan tutarlar her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak olup bu miktarların hesabında ise 1.000 TL’ye kadar olan tutarlar dikkate alınmayacaktır.

2.1. 50.000 TL’ye Kadar İadeler

Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 50.000 TL’yi geçmemesi halinde iade talebi, 429 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan (1A) iade talep dilekçesi ile birlikte bu dilekçenin “Nakden İadelere İlişkin Açıklamalar” kısmında yer alan, eklenecek belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi kaydıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir. Bu kapsamda;

- Ücret geliri elde edenler için işveren tarafından vergi kesintisinin yapıldığını gösteren yazının onaylı örneğinin,

- Gayrimenkul sermaye iradı elde edenler için kira kontratının onaylı örneğinin,

- Menkul sermaye iradı elde edenler için vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belgenin onaylı örneğinin,

- Serbest meslek kazancı elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren belgenin onaylı örneğinin,

- Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari veya zirai kazanç elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumluları tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belgenin ilgili kurumca onaylanan bir örneğinin,

iade işlemini gerçekleştirecek olan vergi dairesine iade talep dilekçesi (1A) ile birlikte ibraz edilmesi yeterlidir.

Bu kapsamda yapılacak nakden iade işlemlerinde tevkifat yapılan kişinin adı soyadı, vergi kimlik numarası (T.C. kimlik numarası), ödemenin gayri safi tutarı ve yapılan tevkifatın tutarına ilişkin bilgiler ile tevkif yoluyla kesilen vergilerin ödenip ödenmediği hususunun vergi daireleri tarafından GİBİNTRANET/Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ekranından tespit edilebilmesi durumunda, bu bilgilere ilişkin belgeler mükelleflerden ayrıca kağıt ortamında aranılmayacaktır.

Ancak, nakden iadeye ilişkin bilgilerin YBS ekranından tespit edilememesi durumunda belirtilen belgelerin dilekçe ekinde istenilmesine devam edilecektir.

2.2. İade Talebinin 50.000’TL’yi Geçmesi Hali

Nakden yapılacak iade taleplerinin 50.000 TL’yi aşması halinde, 50.000 TL’yi aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilir. 50.000 TL’ye kadar olan kısım ise, (1A) iade talep dilekçesi ve eklerinin eksiksiz ibraz edilmesi koşuluyla teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilecektir.

İade talebi teminat gösterilmesi halinde inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirilir. Teminat olarak 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10/1. maddenin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılanlardan bir veya bir kaçı gösterilebilir. Banka teminat mektuplarının (süresiz-şartsız) paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımaması ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından düzenlenmiş olması gerekir.

Nakden iade talebinin 500.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilir. İade talebinin 500.000 Türk TL’yi aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

Genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve sermayelerinin en az %51 veya daha fazlası bu kurumlara ait işletmelere yapılacak iadeler, istenilen belgelerin ibrazı üzerine miktara bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.

2.3. Üçüncü Şahısların Borçlarının Vergi Borçlarına Mahsup Talebi

Nakden iade edilebilir aşamaya gelen alacağın üçüncü şahısların vergi borçlarına mahsubu talep edilebilir. Bu mahsup işlemine ilişkin verilecek (1A) iade talep dilekçesine, 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde yer alan “Üçüncü Kişilerin/Kurumların Vergi Borçlarına Mahsup Talebine İlişkin Liste” eklenir. Bu şekilde yapılan mahsup talepleri düzeltme fişinin onaylandığı tarih itibarıyla yerine getirilir.

2.4. İade Talebinin Kısmen Nakit ve Kısmen Mahsuben Olması

İade talebinin kısmen mahsuben kısmen nakden olması halinde, söz konusu talepler mahsuben ve nakit iadelere ilişkin 252 Seri No.lu GVK Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilir. Dolayısıyla talebin tümünün nakit iadesi olarak kabul edilerek işlem yapılması söz konusu değildir.

3. Geçici Vergi İadesinin Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade Talebi

Geçici verginin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde gelir ve kurumlar vergisinden mahsup sonucu iadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edilir.

4. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile İlgili Vergi Hatalarından Kaynaklanan İade İşlemlerine İlişkin Düzenleme

Vergi borçlarına mahsup talebi halinde bu talebin 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde yer alan (1C) iade talep dilekçesi ile vergi dairesine bildirilmesi zorunluluktur.

5. Tevkif Yoluyla Kesilen Verginin Vergi Sorumlusunca Tahakkuk Ettirilmemesi veya Ödenmemesine Yapılan Ekleme

252 Seri No.lu GVK Genel Tebliğin “4.2. Tevkif Yoluyla Kesilen Verginin Vergi Sorumlusunca Tahakkuk Ettirilmemesi veya Ödenmemesi” başlıklı bölümüne aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

“6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi kapsamında bu Kanun hükümlerine göre borçlu durumda olan kurumlara ait taşınmazların Hazine ve Maliye Bakanlığınca satın alınması ve taşınmazın değeri kapsamında söz konusu kurumların vergi borçlarının terkin edilmesi durumunda, bu kurumlar tarafından tevkif edilen vergilerin bu kurumların terkin edilen vergilerine tekabül eden kısmının kaydi olarak tahsil edildiği kabul edilir, nakden ödeme şartı aranmaz ve adına tevkifat yapılan mükelleflerin nakden iade talepleri yerine getirilir.”

6. Sonuçlanmamış İade Talepleri

06.10.2021 tarihi itibarıyla sonuçlanmamış iade talepleri hakkında yukarıdaki düzenlemeleri içeren 315 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

315 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Saygılarımızla…