Sirküler - 2021 - 99 - Defter Beyan Sistemine İlişkin Düzenlemeler İçeren 532 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

 

Tarih

:

19.10.2021

Sayı

:

2021 / 99

Konu

:

Defter Beyan Sistemine İlişkin Düzenlemeler İçeren 532 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

 

19.10.2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 532 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına imkan sağlayan “Defter Beyan Sistemine” ilişkin 486 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklere dair özete aşağıda yer verilmiştir:

- Kayıtlarını, 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından işlemlerin ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın 15 inci günü sonuna kadar yapılması gerekirken diğer mükellefler bakımından, işlemlerin ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günün sonuna kadar gerçekleştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

- Defterlere, ait oldukları takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılacaktır.

- Defter-Beyan Sistemi kapsamında olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların, 486 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar dışında kâğıt veya elektronik ortamda tuttukları diğer defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

- Defterlerin yetkili makamlarca ibrazının istenmesi halinde; 213 sayılı VUK’da belirtilen muhafaza ve ibraz süresi içinde, sistemden elektronik defter dosyası olarak indirilebilecek ya da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı kağıt ortamdaki hali talep edilebilecektir. Bu şekilde, Sistemden elektronik defter dosyası olarak indirilmeyen ya da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı olarak alınmayan defter ve kayıtların hukuki geçerliği bulunmamaktadır.

- Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Başkanlığa, yetkili makamlara ibraz yükümlülüğü ise mükellefe ait olacaktır. 

- Yetkili makamlarca talep edilen defterlerin, elektronik ortamda indirilmesi veya kağıt onaylı halinin bağlı olunan vergi dairesinden alınması sonrasında, yetkili makamlara ibraz edilmemesinin hukuki ve cezai sorumluluğu mükellefe ait olacaktır.

- İlgili makamlar tarafından, defter ve kayıtlarının ibrazı istenilen mükellefe ulaşılamaması ya da ibraz yazısının mükellefe tebliğ edilememesi hallerinde, bu durumu tevsik eden belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına başvurulacaktır. GİB, bu talep üzerine, sistemde bulunan kayıtları veya bu kayıtları dikkate alarak oluşturacağı elektronik defter dosyasını veya onaylı kağıt ortamdaki halini ilgili makamlara iletecektir.

 - 486 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında, kâğıt veya elektronik ortamda kayıt yapamayacak, defter tutamayacak ve Sistem veya Elektronik Beyanname Sistemi harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname gönderemeyeceklerdir. Bu mükellefler, Sistem haricinde kâğıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi Defter-Beyan Sistemi veya Elektronik Beyanname Sistemi dışında gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilecektir.

- Defter-Beyan Sistemine yapılan kayıtlar nedeniyle oluşan farklılıklardan dolayı vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden bu sistemi doğrudan kendisinin kullanması durumunda mükellefler sorumlu olacaktır. Meslek mensubu veya ilgili odalar tarafından tutulması halinde oluşan farklılıklardan dolayı vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.

 532 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Saygılarımızla…