Sirküler - 2022 - 75 Ödeme veya Tahsilatlardaki Tevsik Zorunluluğu Hk.

Tarih

:

23.07.2022

Sayı

:

2022 – 75

Konu

:

Ödeme veya Tahsilatlardaki Tevsik Zorunluluğu Hk.

 

 

 

 

 

320, 323, 324, 332, 337 ve son olarak da 459 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile ticari işlemler ve finansal hareketlerin izlenmesi ve vergiyi doğuran olayların mali kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit edilmesi ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda, tahsilat ve ödemelerin finans kurumları aracıyla yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre 7.000 TL üzerindeki ödeme veya tahsilat işlemlerinde finans kurumlarının kullanılması gerekmektedir.

23 Temmuz 2022 tarih ve 31901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 540 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan ödeme ve tahsilatlara aşağıda yer alan yenisi ilave edilmiştir.

“Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin (şu kadar ki, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması zorunludur.)”                

459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

540 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Saygılarımızla…

Not: Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz.