Sirküler - 2022 - 76 Araçlara Ait ÖTV Oranlarına İlişkin Yetki ile Kentsel Dönüşümde Vergi Hatalarına Dair Danıştay Kararları

Tarih

:

26.07.2022

Sayı

:

2022 – 76

Konu

:

Araçlara Ait ÖTV Oranlarına İlişkin Yetki ile Kentsel Dönüşümde Tapu Harcı ve Damga Vergisinde Vergi Hatalarına Dair Danıştay Kararları

 

 

 

 

 

  1. Araçlara Ait Özel Tüketim Vergisinde Yapılan Düzenlemeler

26 Temmuz 2022 tarih ve 31904 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

Araçların ÖTV mükellefleri tarafından yapılan ve taşıtın teslimi veya ilk iktisabında alıcıdan ayrıca alınan; aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedeller de ÖTV matrahına dahil olduğu ancak muvazaalı olmamak şartıyla, söz konusu teslim ve hizmetlerin ÖTV mükellefleri tarafından taşıtın teslimi veya ilk iktisabından sonra yapılması halinde, anılan işlemlere ilişkin bedellerin taşıtın ÖTV matrahına dahil olmadığı düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanına, motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek, sıfıra indirebilmesine ilişkin Kanun düzenlenmesi Genel Tebliğe işlenmiştir.

Tebliğle ayrıca, "itfaiye öncü araçları" ÖTV kapsamından çıkarılırken, araçların bu kapsamda ÖTV'siz olarak teslimi için gerekli donanım özelliklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

10 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  1. Kentsel Dönüşümde Tapu Harcı İstisnasına İlişkin Danıştay Kararı

26 Temmuz 2022 tarih ve 31904 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022/2 Esas ve 2022/7 Karar sayılı Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu kararıyla Bölge İdare Mahkemeleri arasında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı ilan edilerek dönüşüme tabi tutulduktan sonra inşa edilen taşınmazın satışı aşamasında alıcı ve satıcı tarafından ödenen tapu harcının istisna olup olmadığına ilişkin içtihat farklılıklarının giderilmesi sağlanmıştır.

Verilen kararda kentsel dönüşüm uygulamaları sonrasında inşa edilen yeni yapıların hak sahibi maliklerle müteahhitler tarafından üçüncü kişilere satışında harç istisnasının uygulanması gerektiğine ayrıca tapu harç istisnasının yürürlüğe girdiği tarih 10.12.2018 tarihinden önceki tarihli satış sözleşmeleri açısından da geçerli olduğuna karar verilmiştir.

2022/2 Esas ve 2022/7 Karar sayılı Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararı

  1. Damga Vergisinde Vergi Hatasına Dair Danıştay Kararı

26 Temmuz 2022 tarih ve 31904 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022/4 Esas ve 2022/8 Karar sayılı Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu kararıyla ilgili kurumun resmi daire statüsü kapsamında olduğu için önceden ödenen damga vergilerinin Vergi Usul Kanununda yer alan vergi hataları kapsamında düzeltme ve şikayet yolu suretiyle talep edilip edilmeyeceğine dair Bölge İdare Mahkemeleri arasındaki içtihat farklılıklarının giderilmesi sağlanmıştır.

Vergilen kararda verginin mevzuunda veya mükellefiyette hata durumlarının damga vergisinde bulunması halinde bunların düzeltme ve şikayet yolu suretiyle vergilendirme hataları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

2022/4 Esas ve 2022/8 Karar sayılı Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurul Kararı

Saygılarımızla…

Not: Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz.