Sirküler - 2023 - 80 - 2024 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisi ve Değerli Konutlar Vergisinin Hadleri Hk.

Tarih

:

30.12.2023

Sayı

:

2023 – 80

Konu

:

2024 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisi ve Değerli Konutlar Vergisinin Hadleri Hk.  

 

 

 

 

30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) ile 2024 yılında uygulanacak emlak vergisi ile değerli konutlar vergisine ilişkin hadler belirlenmiştir.

2023 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2024 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabında bina, arsa ve arazilerinin 2024 yılı vergi değerleri, 2023 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%58,46/2=) %29,23 (yirmi dokuz virgül yirmi üç) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar dikkate alınacaktır.

Mükellefiyeti 2024 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2021 yılında takdir edilen ve 2022 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:542) ile 2022 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%122,93/2=) %61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2023 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%58,46/2=) %29,23 (yirmi dokuz virgül yirmi üç) nispetinde artırılması suretiyle dikkate alı

Mesken nitelikli taşınmazlara ait bina vergi değerinin 2024 yılında 12.880.000 TL’sini aşan kısmı değerli konut vergisinin matrahını oluşturmaktadır. Değerli konut vergisinin hesaplanmasında uygulanacak vergi oranlarına aşağıda yer verilmiştir:

12.880.000 TL ile 19.321.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

12.880.000 TL’yi aşan kısmı için                                                                            (Binde 3)

25.763.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 19.321.000 TL’si için

19.323 TL, fazlası için                                                                                           (Binde 6)

25.763.000 TL’den fazla olanlar 25.763.000 TL’si için 57.975 TL,

fazlası için                                                                                                            (Binde 10)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84)

Saygılarımızla…

Not: Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz.