Sirküler - 2023 - 83 - 2024 Yılında Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Hk.

Tarih

:

31.12.2023

Sayı

:

2023 – 83

Konu

:

2024 Yılında Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Hk.

 

 

 

 

30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 557) ile kayıtlı ekonominin desteklenmesi, kartla ödeme imkânlarının genişletilmesi ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin kullandıkları eski nesil ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesi ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartları ile ödeme imkânı sağlanması zorunluluğuna yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) 213 sayılı Kanuna göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde kullandıkları Eski Nesil ÖKC’lerin, mali hafızalarının dolup dolmadığına bakılmaksızın 1/7/2024 tarihine kadar Yeni Nesil ÖKC’ler ile değiştirilmesi zorunludur.

Dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış Yeni Nesil ÖKC’leri kullanmaya başlayabileceklerdir.

Satın alınan Yeni Nesil ÖKC’lerin, 1/7/2024 tarihini geçmemek şartıyla, fatura tarihini takip eden 30 gün içerisinde kullanılmaya başlanması ayrıca mevcut Eski Nesil ÖKC’lerin de aynı süre içerisinde 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde belirlenen esaslara göre hurdaya ayrılması gerekmektedir.

Söz konusu geçişle birlikte zorunlu diğer teknik ve mevzuatsal zorunlukların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 557)

Saygılarımızla…

Not: Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz.