Sirküler - 2024 - 3 - Form BA-BS Verilmemesi Gereken Durumlar ile Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İnd. Dikkate Alınacak Oran Hk.

Tarih

:

10.01.2024

Sayı

:

24 – 3

Konu

:

Form BA-BS Verilmemesi Gereken Durumlar ile Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran Hk.

 

 

 

 

 

  1. Form BA/BS Verilmemesi Gereken Durumlar

Gelir İdaresi Başkanlığınca Form Ba - Form Bs bildirimlerine dâhil edilmemesi gereken belgelere ilişkin 10.1.2024 tarihli duyuru yayımlanmıştır. Duyuruya göre, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda ilgili kurumlardan temin edilmeye başlanılan;

  • İthalat işlemlerine ilişkin belgelerin,
  • Kira ödemelerine ilişkin belgelerin,
  • Sigorta poliçelerinin,
  • Sigorta komisyon gider belgesinin,
  • Elektronik ürün senedinin (ELÜS),

1/2/2024 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olan 2024/1 dönemine ait Form Ba ve Form Bs bildirimlerinden başlamak üzere, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ayrıca aynı duyuruda;

  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlen ihracat faturası, döviz ve kıymetli maden alım-satım belgesi, müstahsil makbuzu gibi belgelerin,
  • Noterlik makbuzlarının,

Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde hatalı olarak bildirilmesine devam edildiği görüldüğü ve söz konusu belgelere Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yer verilmesinin mükellefler ve meslek mensupları açısından ilave iş yüküne sebep olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığının sistemlerinde mükerrer kayıtların da oluşmasına sebep olduğu açıklanarak, bahse konu belgelere Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yer verilmesine gerek bulunmadığı hatırlatılmıştır.

GİB Duyurusu

  1. Nakit Sermaye Artırımı Hesaplamasında Kullanılacak Oran

Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin (nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu oran %75 olarak uygulanır) kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Nakit sermaye artışında faiz indirimi uygulamasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları"ndan "Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)" faiz oranı dikkate alınmaktadır.

TCMB internet sitesinde, 2023 yılı için en son açıklanan Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç) faiz oranı %52,73’tür.

Buna göre, 2023 yılı için nakit sermaye artırımı üzerinden hesaplanan faiz İndirimi uygulamasında %52,73 oranı kullanılacaktır.

TCMB Faiz Oranı

Saygılarımızla…

Not: Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz.