Sirküler - 2021 - 58 - ÖTV III Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Elektronik Defterlere İlişkin 2021-3 Sayıl

Tarih

:

27.05.2021

Sayı

:

2021 / 58

Konu

:

ÖTV III Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Elektronik Defterlere İlişkin 2021-3 Sayılı VUK Sirküleri

 

1 - ÖTV III Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Seri No.lu Tebliğ

27.05.2021 tarih ve 31493 sayılı Resmi Gazetede ÖTV III Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Seri No.lu Tebliğ yayımlandı. 

22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarında, komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimle birlikte vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hususu düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeyle, Kanun maddesi ile Genel Tebliğin ilgili bölümleri uyumlu hale getirilmektedir.

Bu Tebliğ ile konuya ilişkin olarak ÖTV III Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

  • ÖTV III Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin Vergiyi Doğuran Olay başlıklı (I/C) bölümünün ikinci paragrafının (iv) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Tebliğdeki Eski Düzenleme:

Tebliğdeki Yeni Düzenleme:

iv. Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda değil, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmeler tarafından alıcıya teslimi,

iv. Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere teslimi,

 
  • Aynı Tebliğin (IV/E) bölümünde yer alan “Örnek 3”ten sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Mükelleflerin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle mal satışında, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere tesliminde vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinden, bu teslime ilişkin hesaplanan ÖTV ve KDV, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilir.”

        ÖTV III Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Seri No.lu Tebliğ

 

2 - Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süreleri Uzatılmasına İlişkin 2021-3 Sayılı VUK Sirküleri

Söz konusu VUK Sirküleriyle elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2021-3 Sayılı VUK Sirküleri

 

Saygılarımızla…