Sirküler - 2021 - 102 - Kooperatifçilik Kanununa İlişkin Değişiklikler İçeren 7339 Sayılı Kanun

 

Tarih

:

26.10.2021

Sayı

:

2021 / 102

Konu

:

Kooperatifçilik Kanununa İlişkin Değişiklikler İçeren 7339 Sayılı Kanun

 

26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda önemli değişiklikler yapılmış olup yapılan düzenlemelerin özetine aşağıda yer verilmiştir:

  • Kooperatife girişte zorunlu olan ortaklık payının tutarı 100 TL olarak belirlenmiştir.
  • Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider farkı hesapları ile denetçi raporları genel kurul yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süreyle kooperatif merkezi ile şubelerinde ve elektronik ortamda KOOPBİS’te ilan edilecektir.
  • Olağan genel kurul toplantıları belirlenen şartların sağlanması halinde en fazla iki hesap dönemini kapsayacak şekilde ve birleştirilerek yapılabilecektir.
  • Kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefil olan kooperatifler ile kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapan kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri, bunların ortağı olduğu üst kuruluşlarda görev alsalar dahi yalnızca bir ücret veya huzur hakkı alabilirler.
  • En fazla dört yıl için en az bir denetçi genel kurul namına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını incelemekle yükümlüdür. Denetçilerin seçilmelerini takiben en geç dokuz ay içinde kooperatifçilik eğitimi almaları şarttır.
  • Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşları dış denetime tabi olup dış denetim finansal tabloların denetimidir. Dış denetimin kapsamına yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da dahildir.
  • Dış denetim bağımsız denetçiler, SMMM ve YMM’ler ile yetkilendirilmiş merkez birlikleri veya merkez birliği kurulamamışsa bağlı olunan birlikler tarafından yapılabilecektir.
  • Kooperatifler, kooperatif birliklerine; kooperatif birlikleri de merkez birliğine ortak olmadığı takdirde, kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamaz ve kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacaklardır.
  • Yapı kooperatifleri, anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ve/veya işyerlerinin ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılacaktır. Ancak ana sözleşmede kooperatifin amacının değiştirilmesi halinde dağılma yapılmayacaktır.
  • Ticaret Bakanlığı tarafından tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezî veri tabanının yönetildiği Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) kurulacaktır. Yönetim kurulu belirlenen bilgilerin bu sisteme işlenmesinden sorumludur.

7339 sayılı Kooperatifler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Saygılarımızla…