Sirküler - 2023 - 60 - Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumu Hesaplamaları Hk.

Tarih

:

31.10.2023

Sayı

:

2023 – 60

Konu

:

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumu Hesaplamalarında Kur Farkı Zararlarının Dikkate Alınmayabileceğine İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatılması Hk.

 

 

 

 

 

31/10/2023 tarihli ve 32355 sayılı Resmi Gazetede "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun şirketlerde sermaye kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin 376/1-2. maddesinde, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının veya üçte ikisinin karşılıksız kalması halinde yönetim kurulunun görevleri, üçüncü fıkrasında ise şirketin “borca batık” olması, yani şirket aktiflerinin şirketin borç ve taahhütlerini karşılayamaması durumunda uygulanacak kurallar düzenlenmektedir.

15/9/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile de TTK’nin 376. maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslara yer verilmiştir.

Bu Tebliğ ile yukarıda anılan Tebliğin, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda dikkate alınmayabilecek gider unsurlarına yer verilen Geçici 1 inci maddesinin, birinci fıkrasında yer alan “1/1/2024” ibaresi "1/1/2025" olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, 1/1/2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilecektir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Saygılarımızla…

Not: Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz.