Sirküler - 2023 - 62 - Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranları Hk.

Tarih

:

15.11.2023

Sayı

:

2023 – 62

Konu

:

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranları Hk.

 

 

 

 

14/11/2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazetede “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)” ve tecil faiz oranına ilişkin "Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7)" yayımlandı.

  • Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranı

7782 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aylık %2,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 14/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %3,5’e çıkarılmıştır.

Bununla birlikte, Vergi Usul Kanununun 112/3 üncü maddesi uyarınca gecikme faizi ve yine aynı Kanunun 371/5 maddesi uyarınca pişmanlık zammı oranı, gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulandığından, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı da 14/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %3,5 olarak uygulanacaktır.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)

  • Tecil Faizi Oranı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 7) ile %24 olarak uygulanan tecil faiz oranı 14/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %36’ya çıkarılmıştır.

14/11/2023 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (%24) uygulanacaktır.

Aynı şekilde, 14/11/2023 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması; ancak yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde 13/11/2023 tarihine kadar eski tecil faizi oranı (%24), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yeni (%36) tecil faizi oranı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7)

Saygılarımızla…

Not: Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz.