Sirküler - 2021 - 107 - Vergi Hukukunda Vergi Tebligatına İlişkin Danıştay Kararı

Tarih

:

18.11.2021

Sayı

:

2021 / 107

Konu

:

Vergi Hukukunda Vergi Tebligatına İlişkin Danıştay Kararı

 

18.11.2021 tarih ve 31663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/2 Esas ve 2021/4 Karar numaralı Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararında özetle; Bölge İdare Mahkemelerinin Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan elektronik tebligatta yaşanan içtihat farklılıklarını ortadan kaldırmıştır.

İçtihat farklılığı ise elektronik tebligat yapılmasıyla birlikte yapılan tebligatların kısa mesaj veya e-mail yoluyla bilgilendirme yapılıp yapılmadığının yapılan tebliği hukuken etkileyip etkilemeyeceği hususu olup Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi kısa mesaj ve e-mail yoluyla bilgilendirmenin hatırlatma amacıyla yapıldığını kabul ederek tebligatı etkilemediğine karar verirken Ankara Bölge İdare Mahkemesi ise kısa mesaj veya e-mail yoluyla bilgilendirmenin yapılmamasının yapılan tebliği geçersiz kıldığına karar vermiştir.

Danıştay Vergi Daireleri Genel Kurulu ise; aşağıdaki gerekçelerle Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda kısa mesaj veya e-mail yoluyla bilgilendirmenin yapılmamasının tebliği etkilemediğine karar vermiştir.

Karar içeriğinde aşağıdaki ifadeler yer almaktadır.

  • Vergi Usul Kanununda tebligata ilişkin olarak açık hüküm olmayan hallerde Tebligat Kanunun 51. maddesi uyarınca Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanacağı,
  • Elektronik tebligat başvurusunda kısa mesaj veya e-mail vasıtasıyla bilgilendirmek isteyip istenilmediğinin sorulduğu,
  • Vergi Usul Kanununda bu suretle bilgilendirmenin yapılmasına yönelik amir bir düzenlemenin bulunmadığı,
  • Tebliğin tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı hükmünün bulunması uyarınca vergi mükellefine bu yönde elektronik tebligat adreslerini belli aralıklarla kontrol etme yükümlülüğünün kanunca konduğu,
  • Kısa mesaj veya e-mail vasıtasıyla bilgilendirme talebi bulunmasının bu yönde bilgilendirme olmaması halinde mükellefler açısından haklı beklenti oluşturmayacağı.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararı

Saygılarımızla…