Sirküler - 2022 - 74 Uzlaşma Komisyonlarının Yetkili Oldukları Miktarlar Hk.

Tarih

:

23.07.2022

Sayı

:

2022 – 74

Konu

:

Uzlaşma Komisyonlarının Yetkili Oldukları Miktarlar Hk.

 

 

 

 

 

23 Temmuz 2022 tarih ve 31901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 539 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarları belirlenmiştir. Bu bağlamda mal müdürlüğü, vergi dairesi müdürlüğü, vergi dairesi başkanlıkları, defterdarlıklar bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonları ile vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonları ve merkezi uzlaşma komisyonunun uzlaşmaya konu uzlaşma miktarları söz konusu genel tebliğin ekindeki Ek 1’de yeniden belirlenmiştir.

Vergi dairesi/malmüdürlüğü uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık uzlaşma komisyonunca, bunların yetkisini aşan uzlaşma talepleri ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.

Uzlaşma görüşmesinin yapılacağı yetkili komisyon, vergi/ceza ihbarnamesindeki tarh edilen vergi miktarına göre belirlenecektir. Aynı yıl veya muhtelif yıllar için birden fazla tarhiyatın yapıldığı durumlarda yetkili komisyon en yüksek vergi miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenecektir. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerin de en yüksek vergi miktarını içeren ihbarname için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenmesi gerekmektedir.

Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile 213 sayılı Kanunun 371. maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle yapılacak uzlaşmalarda cezanın hesaplanmasına esas teşkil eden vergi miktarı dikkate alınarak yetkili uzlaşma komisyonu belirlenecektir.

Vergi tarh edilmeksizin aynı yıl veya muhtelif yıllar için birden fazla usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının kesilmesi durumunda, yetkili komisyon en yüksek ceza miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenecektir.

Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerin de en yüksek ceza miktarını içeren ihbarname için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenmesi gerekmektedir.

23.07.2022 tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri hakkında da yukarıdaki düzenleme uygulanacaktır. Ancak uzlaşma günü tayin edilmiş olup çeşitli nedenlerle uzlaşma günü ertelenmiş olan mükelleflerin uzlaşma talepleri ise uzlaşmayı erteleyen komisyon tarafından sonuçlandırılacaktır.

539 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Saygılarımızla…

Not: Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz.