tam tasdik

Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin Yeminli Mali Müşavirlerce denetim ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora bağlanmasıdır. Tasdike esas alınan denetim ilke ve standartları ile muhasebe ilke ve standartları, mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri göz önüne alınarak, Bakanlıkça hazırlanan tebliğlerle belirlenir.

Tam tasdik terimi; yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tabloların ve bildirimlerin tasdikini ifade etmektedir.

Bunların dışında özel amaçlı olarak düzenlenen tasdik raporlarına örnek olarak AR-GE-TÜBİTAK - TEYDEB YMM Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdiki, Kurumlar Vergisinden İstisna Kazançlara İlişkin Tasdik İşlemleri, Bankalardan Talep Edilen Kredi Ve Teminat Mektupları İçin Verilen Hesap Durumu Belgelerinin Tasdik İşlemleri, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu, 3568 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Gereğince tasdik kapsamına alınan ve / veya alınacak diğer işlemler sayılabilir.

Tam tasdik hizmeti ile firmalara, vergi ve muhasebeye ilişkin güncel yasal gelişmelere uyum sağlamaları ve vergi yükümlülüklerini daha güvenilir ve şeffaf bir durumda yerine getirmeye destek ve yardımcı olmak amaçlanmaktadır.